కేడీ…లేడీలు

ఇక్కడ ఫొటోలో ఈ అమ్మాయిలు టిప్ టాప్ గా జీన్స్ టీ షర్ట్, ఫార్మల్ షర్ట్ వేసుకుంటారు. నిర్మానుష్యంగా కనిపించే రోడ్లపైన…